Regulamin Profilów w serwisie Gazeta.pl


1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez spółkę Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50 937 386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44 ("Agora"), na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego Gazeta.pl ("Portal"), polegającej na utrzymywaniu na stronach Portalu profili użytkowników, zwanych dalej "Profilami", w taki sposób, aby użytkownicy Portalu mogli się z nimi zapoznać. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usług w serwisie Ludzie.Gazeta.pl oraz w innych serwisach Portalu, na których wdrożona została usługa prezentacji Profilu ("Serwisy z Profilami") po zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu.


2. W ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną Agora udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza formularz elektroniczny w celu przygotowania i edytowania Profili na warunkach określonych postanowieniami niniejszego regulaminu. Nadto funkcjonalność Profilu umożliwia łączenie przejawów dotychczasowej i przyszłej aktywności użytkownika Profilu w Portalu. Oznacza to, że aktywność użytkownika, w tym: komentarze do treści redakcyjnych Portalu, wpisy na forach serwisów Forum.Gazeta.pl, wpisy na blogach serwisu Blox.pl, prezentacja zdjęć w galeriach i wątkach serwisu FotoForum.Gazeta.pl lub wpisy w pozostałych serwisach, będzie możliwa do powiązania z Profilem użytkownika w ramach serwisu Ludzie.Gazeta.pl oraz w ramach Serwisów z Profilami.


3. Usługa publikacji oraz utrzymywania Profili jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Portalu. Agora będzie publikować przygotowane przez użytkowników Profile na stronach serwisu Portalu pod nazwą Ludzie.gazeta.pl i na stronach Serwisów z Profilami oraz odnośniki do poszczególnych Profili w nazwach użytkowników widniejących przy zamieszczanych przez nich wypowiedziach na Forum.Gazeta.pl i komentarzach do treści redakcyjnych Portalu.


4. Użytkownik Portalu ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje swój Profil, w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów, komentarzy i opinii, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.


5. Agora nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.


6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach ich Profili treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści naruszających zasady Netykiety.


7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników na stronach ich Profili materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych, naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich. Użytkownik, zamieszczając w swoim Profilu materiał, w tym zwłaszcza zdjęcie zawierające jego wizerunek, oświadcza, że posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe w zakresie niezbędnym do jego rozpowszechniania w Portalu.


8. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10 niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach ich Profili jakichkolwiek przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług.


9. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10 niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach ich Profili linków do stron internetowych zawierających treści lub materiały, o których mowa odpowiednio w pkt 6 i 7 niniejszego regulaminu oraz odnośników do stron internetowych zawierających przekazy reklamowe lub oferty sprzedaży towarów lub świadczenia usług użytkowników lub osób trzecich w imieniu albo na rzecz których użytkownicy działają.


10. Umieszczanie na stronach Profili przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług, jak również linków do stron internetowych zawierających takie treści lub materiały jest dopuszczalne wyłącznie przez uprawnionych przez Agorę użytkowników o statusie przedstawicieli określonych produktów, reprezentujących konkretny towar lub usługę. Profile użytkowników o takim statusie oznaczone są wyróżnionym kolorem.


11. Agora zastrzega sobie prawo do usuwania Profili w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów pkt 6, 7, 8, 9 lub 10 niniejszego regulaminu.


12. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia Profilu w każdym czasie, w tym w przypadku zmiany niniejszego regulaminu. Instrukcja zamknięcia Profilu prezentowana jest na stronie serwisu Ludzie.Gazeta.pl oraz na stronach Serwisów z Profilami. Wraz z zamknięciem Profilu Agora zaprzestanie publicznego prezentowania Profilu użytkownika i zawartych w nim materiałów użytkownika. Użytkownik, o którym mowa w pkt 10 niniejszego regulaminu, zobowiązany jest zamknąć Profil niezwłocznie po wygaśnięciu nadanych mu przez Agorę uprawnień do zamieszczania w Profilu przekazów reklamowych oraz informacji handlowych. Jeżeli użytkownik nie zrealizuje obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia przyznanych mu uprawnień, Agora jest uprawniona do usunięcia Profilu.


13. Agora może również przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących Profile sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


14. Agora dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu Ludzie.Gazeta.pl i Serwisów z Profilami oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich funkcjonowania. Agora dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Portalu i ich dostępności przez całą dobę. Agora zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu Ludzie.Gazeta.pl oraz Serwisów z Profilami. Agora dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania serwisu Ludzie.Gazeta.pl lub odpowiednio - Serwisów z Profilami.


15. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Ludzie.Gazeta.pl i Serwisów z Profilami (w zakresie świadczenia usługi Profilu) oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: "Regulamin konta pocztowego Użytkownika Gazeta.pl", "Regulamin konta użytkownika Gazeta.pl", "Ochrona prywatności" - publikowane na stronach Portalu, z zastrzeżeniem, że poza określonymi we wskazanych powyżej regulaminach celami przetwarzania danych osobowych dane osobowe użytkowników serwisu Ludzie.Gazeta.pl i Serwisów z Profilami (w zakresie świadczenia usługi Profilu) będą przetwarzane przez Agorę również w celu świadczenia usług w obrębie serwisu Ludzie.Gazeta.pl lub Serwisów z Profilami. Administratorem danych osobowych jest Agora (dane wskazane w pkt 1 niniejszego regulaminu). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


16. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Ludzie.Gazeta.pl oraz Serwisów z Profilami (w zakresie świadczenia usługi Profilu), a także zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres forum@agora.pl lub listownie na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

Reklamacje powinny zawierać: oznaczenie podmiotu składającego reklamację, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


17. Agora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie niniejszego regulaminu Agora powiadomi użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta na 14 dni przed wejściem w życie zmian.


18. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności w przypadku braku zgody użytkownika na zmianę niniejszego regulaminu. Agora zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach serwisu Ludzie.Gazeta.pl lub Serwisów z Profilami (w zakresie świadczenia usługi Profilu) po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.


19. Regulamin niniejszy obowiązuje od 15 września 2011 roku.